1. Üldtingimused
  • Käesolev dokument (edaspidi „Eeskiri“) selgitab, kuidas OÜ ABM Kinnistud, asukohaga Vaksali tn 17a, 50410 Tartu, Tartumaa, registrikoodiga 12523393 (edaspidi „Vastutav töötleja“) töötleb andmesubjektide isikuandmeid.
  • Vastustav töötleja väärtustab oma kliente kui Eeskirja mõttes andmesubjekte ja austab oma klientide õigust privaatsusele ning nende andmete kaitsele. Vastutav töötleja soovib, et kliendid oleksid teadlikud, mis põhjusel ja kuidas nende andmeid kasutatakse, millised on klientide õigused ja kuidas kliendid saavad oma õiguseid teostada. Mh sel eesmärgil koostas Vastustav töötleja Eeskirja.
  • Vastutav töötleja kohustub tagama andmesubjektide isikuandmete turvalisuse ja seadusliku töötlemise.
  • Vastutav töötleja ja Vastutava töötleja iga töötaja järgib õigusaktides sätestatud nõudeid andmesubjektide andmete korrastamisel ja töötlemisel ning dokumentide säilitamisel. Vastutav töötleja töötleb andmeid käesolevas korras loetletud eesmärkidel, tagades seejuures andmesubjektide kaitse kõrge taseme ja töötlemise seaduslikkuse.
  • Andmete töötlemisel lähtutakse andmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest muu hulgas:
   • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679 27.aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus; edaspidi IKÜM);
   • isikuandmete kaitse seadusest (edaspidi IKS);
   • muudest asjakohastest õigusaktidest;
   • Andmekaitse Inspektsiooni (edaspidi AKI) juhenditest.
 1. Mõisted
  • Isikuandmed – Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave või võrguidentifikaator, või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
  • Isikuandmete eriliigid
   • Delikaatsed isikuandmed – isikuandmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, andmed pärilikkuse informatsiooni kohta, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sattumuse kohta.
   • Biomeetrilised andmed – konkreetse tehnilise töötlemise abil saadavad isikuandmed füüsiliste, füsioloogiliste ja käitumuslike omaduste kohta, mis võimaldavad kõnealust füüsilist isikut kordumatult tuvastada või kinnitavad selle füüsilise isiku tuvastamist nt näokujutis ja sõrmejälgede andmed.
   • Geneetilised andmed – isikuandmed, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku päritud või omandatud geneetiliste omadustega, mis annavad ainulaadset teavet kõnealuse füüsilise isiku füsioloogia ja tervise kohta ning mis tulenevad eelkõige füüsilise bioloogilise proovi analüüsist saadud isikuandmetest.
   • Terviseandmed – füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevad andmed, mis annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta.
  • Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle isikuandmeid Teenuse pakkuja töötleb. Antud Eeskirja tähenduses on andmesubjektiks eelkõige isikud, kes on Teenuse pakkujaga lepingulises suhtes (edaspidi „andmesubjektid“).
  • Isikuandmetega seotud rikkumine – turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või mull viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või lopata avalikustamise või neile juurdepääsu.
  • Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine kustutamine või hävitamine.
  • Vastuvõtjad – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaiks ei peeta siiski avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga. Isikuandmete vastuvõtjateks on Eeskirja mõistes eelkõige volitatud töötlejad ning asutused, kellele isikuandmete edastamise kohustus tuleneb kas Teenuse pakkuja ja andmesubjekti vahelisest lepingust või seadusest. Sellisteks on näiteks andmesubjekti poolt kasutatav pank, maksu- ja tolliamet, sotsiaalkindlustusamet jmt.
  • Vastutav töötleja – Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus või muu organ, kes üksi, või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses. Käesoleva Eeskirja tähenduses on vastutavaks töötlejaks Teenuse pakkuja
  • Volitatud töötleja – Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Eeskirja mõistes on volitatud töötlejaks Teenuse pakkuja lepingupartnerid, kes töötlevad andmesubjektide isikuandmeid Teenuse pakkuja nimel. Sellisteks on näiteks raamatupidaja, IT toe pakkuja jmt.
 1. Põhimõtted, millest Vastutav töötleja isikuandmete töötlemisel lähtub
  • Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus – isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel. Seaduslikul teel tähendab muuhulgas seda, et töötlemine on lubatud vaid seaduses sätestatud alustel.
  • Eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas.
  • Võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks. Ulatuse all tuleb mõelda ka ajalist ulatust – töötlemine tuleb lõpetada ja andmed kustutada või viia isikustamata kujule kohe kui on täidetud eesmärgid, milleks nad koguti.
  • Turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks tuleb rakendada turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Seejuures tuleb andmesubjekti andmeid kaitsta ka teiste kolleegide eest.
  • Individuaalse osaluse põhimõte – IKÜM artiklist 15 tuleneb andmesubjekti õigus saada Vastutavalt töötlejalt kinnitus selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul tutvuda isikuandmete ja IKÜM artiklis 15 nimetatud teabega.
 1. Andmesubjekti õigused seoses isikuandmete töötlemisega
  • Vastutav töötleja vastab andmesubjekti isikuandmete kohta käivale taotlusele üksnes siis, kui andmesubjekt on suutnud tõendada oma isikusamasust. Andmete päringuks või Vastutava töötleja vastu suunatud nõude esitamiseks tuleb selleks digitaalselt allkirjastada vastav avaldus ja edastada e-posti aadressile info@abm.ee.
  • Andmesubjektil on õigus tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega ja saada väljatrükke ja koopiad enda kohta käivate isikuandmete kohta;
  • Andmesubjektil on õigus nõuda teavet selle kohta, milliseid liike andmeid töödeldakse ja mis on sellise töötlemise eesmärgiks;
  • Andmesubjektil on õigus taotleda enda kohta käivate isikuandmete parandamist, kui andmed on valed või ebatäpsed;
  • Andmesubjektil on õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui Vastutaval töötlejal puudub õigus selliseid andmeid töödelda või töötleb andmeid andmesubjekti nõusoleku alusel ning andmesubjekt võtab oma nõusoleku tagasi. Kustutamist ei saa nõuda siis või sellises ulatuses, milleks Vastutavalt töötlejal on õigus või kohustus isikuandmeid töödelda (nt juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks, enda õigustatud huvi teostamiseks);
  • Andmesubjektil on õigus taotleda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmesubjekt on esitanud isikuandmete parandamise, kustutamise avalduse või andmesubjekt on vaidlustanud töödeldavate isikuandmete õigsuse;
  • Andmesubjektil on IKÜM artiklis 20 nimetatud juhul õigus andmete ülekandmisele ning IKÜM artiklis 21 nimetatud juhtudel õigus esitada vastuväiteid.
  • Andmesubjektil on õigus esitada kaebus või taotlus Vastutava töötleja andmekaitsespetsialistile, kontaktandmetel birje.kalmus@lmp.ee.
  • Andmesubjektil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aki.ee, Tatari 39, Tallinn 10134) või kohtule, kui andmesubjekt leiab, et tema isikuandmete töötlemine ei ole seaduslik.
  • Vastutav töötleja täidab andmesubjekti esitatud teabenõude või taotluse hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul teabenõude või taotluse saamisest.
  • Andmesubjekti õigustatud taotluse korral tuleb teabe edastamise kohustus täita tasuta. Juhul, kui andmesubjekti taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu võib teabe edastamise kohustuse täitmise eest küsida mõistlikku tasu või keelduda taotletud meetme võtmisest.
  • Kui Vastutav töötleja leiab, et teabenõue või taotlus ei ole õiguspärane teavitab ta sellest andmesubjekti viivitamata, kuid hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul. Juhul, kui andmesubjekt teabenõue täitmine on keeruline võib eelnimetatud tähtaega pikendada maksimaalselt kuuekümneks (60) kalendripäevaks.
  • Ettevõttel on õigus keelduda dokumentidega kohapeal tutvumise võimaldamisest ja dokumentide või teabe väljastamisest juhul, kui see võib kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, eraelu puutumatust või isikuandmete kaitset; takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist või raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses, samuti juhul, kui teabe väljastamine on keelatud seadusega.
  • Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, siis lisaks Eeskirja ptk-s 4 nimetatule, on andmesubjektil õigus igal ajal sõltumata põhjusest võtta tagasi nõusolek andmesubjekti isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelnevalt nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise seaduslikkust. Nõusoleku tagasivõtmise korral on Vastutaval töötlejal õigus jätkuvalt töödelda andmesubjekti isikuandmeid, mis on vajalikud andmesubjekti vastu õigusnõude esitamiseks või kui andmesubjekti isikuandmete töötlemine on vajalik Vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.
 1. Isikuandmete allikad
  • Vastutaval töötlejal on õigus töödelda isikuandmeid, mis on saadud:
   • Andmesubjekti või tema seadusliku esindaja enda käest ütluste andmisega, kas otse või telefoni teel;
   • Andmesubjekti või tema seadusliku esindaja poolt esitatud isikult tõendavalt dokumendilt;
   • Andmesubjekti või tema seadusliku esindaja enda käest kas e-posti teel või Ettevõtte kodulehel asuva kontaktivormingu kaudu;
   • Avalikest andmebaasidest ja teistest allikatest saadud andmed, kui Vastutaval töötlejal on selleks õigustatud huvi, mis on vajalik ning kaalub üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.
 1. Isikuandmete säilitamine ja töötlemise eesmärgid
  • Kõiki kogutud isikuandmed säilitatakse keskkonnas, mille infoturve vastab kõrgemaile riiklikule tasandile.
  • Vastutav töötleja töötleb andmesubjektide isikuandmeid ainult seaduses sätestatud alustel.
  • Isikuandmete töötlemise aluseks on kas andmesubjekti nõusolek, andmesubjekti osalusel sõlmitud leping või lepingu sõlmimisele eelnevad meetmed vastavalt andmesubjekti taotlusele, Vastutava töötleja juriidiline kohustus või Vastutava töötleja õigustatud huvi.
  • Kui isikuandmeid töödeldakse Vastutava töötleja õigustatud huvi korral, siis isikuandmete töötlemine peab olema vajalik ning kaaluma üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Vastutava töötleja õigustatud huvi peab eelnevalt olema analüüsitud. Õigustatud huvi analüüsist, Eesti Vabariigi kohtupraktikast ja sellekohasest erialakirjandusest lähtudes, on Vastutava töötleja kui äriühingu õigustatud huvideks ärihuvi, teenida kasumit, olla seda tehes jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline ning erinevad turustamis- ja reklaamtegevused. Õigustatud huvi analüüsiga tutvumiseks tuleb saata sellekohane e-kiri e-posti aadressile info@abm.ee.
  • Vastutav töötleja töötleb andmesubjektide eriliiki isikuandmeid ainult teenuse osutamiseks.
  • Vastutava töötleja töötajad töötlevad andmesubjektide isikuandmeid eelkõige teenuse osutamise ettevalmistamiseks, teenuse osutamiseks ja teenuse eest arveldamiseks (eelkõige arve saatmiseks ja maksmata arve meeldetuletamiseks).
  • Teenuse osutamiseks Vastutava töötleja töötajate poolt on vajalik andmesubjekti või tema seadusliku esindaja nõusolek.
  • Vastutav töötleja ei töötle andmesubjekti isikuandmeid kauem kui see on vajalik selliste andmete töötlemise eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks (raamatupidamise algdokumentide osas seitse aastat) ning enda õiguste kaitseks andmesubjektiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks (lepingust tulenevad nõuded tuleb esitada üldjuhul kolme aasta jooksul) või Vastutavat töötlejat ja andmesubjekti puudutava muu võimaliku vaidluse lahendamiseks (lepingust tulenevad nõuded tuleb esitada üldjuhul kolme aasta jooksul; seadusest tulenevad nõuded tuleb esitada üldjuhul kümne aasta jooksul). Vastutav töötleja säilitab andmesubjekti isikuandmeid üldjuhul kuni kliendisuhtest tulenevate võimalike nõuete aegumistähtaja lõppemiseni, kui õigusaktist ei tulene otsest kohustust säilitada andmesubjekti isikuandmeid muu tähtaja jooksul.
  • Juhul, kui Vastutav töötleja soovib töödelda andmesubjekti isikuandmeid viisil, mis ei ole vajalik lepingust või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks küsib Vastutav töötleja selleks andmesubjektilt eraldi nõusoleku.
  • Vastutav töötleja töötleb järgmisi andmesubjekti isikuandmeid
   • Ees- ja perekonnanimi;
   • Sünniaeg, isikukood;
   • Kontaktandmed: telefoninumber, aadress, e-post;
   • Pangakonto number;
   • Kliendiga seotud kinnisasja katastritunnus ning muud sellekohased andmed.
 1. Isikuandmete edastamine vastuvõtjatele
  • Vastutava töötleja töötajad edastavad andmesubjektide isikuandmeid ainult nendele vastuvõtjatele, kellele edastamise vajadus tuleneb andmesubjektile teenuse osutamiseks, lepingu täitmiseks (nt töötajatele palga maksmine), seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, teenuse eest arveldamiseks (sihtotstarbelise laenu pakkuja, inkassoettevõtted).
  • Vastutava töötleja Vastuvõtjate kategooriateks on finantsasutused, raamatupidamise teenuse pakkujad, IT teenuse pakkujad, metsa- ja maahaldamise teenuse pakkujad, notarid, Vastutava töötleja konsultandid või muude teenuste osutajad (nt audiitorid või advokaadid), nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale, muudele kolmandatele isikutele andmesubjekti nõusoleku alusel.
  • Vastutav töötleja on kohustatud avaldama ja edastama andmesubjekti isikuandmeid õigusaktidest ja rahvusvahelistest ja vastastikuse õigusabi lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks seal nimetatud isikutele (nt andmete edastamine uurimisasutustele, pankrotihaldurile, Maksu- ja Tolliametile, Andmekaitse Inspektsioonile, rahapesu andmebüroole, Finantsinspektsioonile).
  • Vastutava töötleja iga töötaja, kes edastab või avalikustab andmesubjektide isikuandmeid vastuvõtjatele peab võtma tarvitusele kõik mõistlikult võimalikud meetmed kindlustamaks, et isikuandmete edastamine või avalikustamine on turvaline.
  • Isikuandmete edastamisel e-posti teel veendub isikuandmeid edastav töötaja, et isikuandmed edastatakse selleks õigustatud isikule. Eriliiki isikuandmete e-posti teel edastamisel andmed krüpteeritakse.
 1. Isikuandmetega seotud rikkumine
  • Vastutava töötleja töötaja, kes tuvastab isikuandmetega seotud rikkumise toimumise peab sellest koheselt teavitama Vastutava töötleja
  • Juhul, kui leiab aset isikuandmetega seotud rikkumine ning selline rikkumine kujutab endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele tuleb rikkumisest viivitamatult, kuid hiljemalt seitsmekümne kahe (72) tunni jooksul teavitada andmekaitseinspektsiooni.
  • Isikuandmetega seotud rikkumise teatis tuleb edastada aadressile info@aki.ee.
  • Juhul, kui isikuandmetega seotud rikkumine kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustel tuleb sellisest rikkumisest viivitamatult teavitada lisaks Andmekaitseinspektsioonile ka andmesubjekte. Andmesubjektile tuleb selges ja lihtsas keeles selgitada rikkumise asjaolusid ja rikkumise laadi. Andmesubjekte teavitatakse e-posti vahendusel. Andmesubjektidele tuleb teatada:
   • Andmekaitseametniku või muu täiendavat teavet andva kontaktisiku nimi ja kontaktanded;
   • Millised on isikuandmetega seotud rikkumise võimalikud tagajärjed;
   • Milliseid meetmeid on Vastutav töötleja kasutusele võtnud või milliseid meetmeid kavatsetakse kasutusele võtta selleks, et lahendada isikuandmetega seotud rikkumine ning et vähendada rikkumise tagajärjel võimaliku kahju tekkimist.
  • Andmesubjekte ei tule rikkumisest teavitada juhul, kui:
   • Avalikustatud isikuandmed on kolmandatele isikutele tuvastamatud;
   • Ohu teke andmesubjekti õigustele ja vabadustele ei ole tõenäoline;
   • Teavitamine nõuaks ebaproportsionaalseid jõupingitusi. Sellisel juhul tuleb isikuandmetega seotud rikkumisest teavitada ettevõtte kodulehel.
  • Isikuandmetega seotud rikkumise korral see dokumenteeritakse.
 1. „Küpsiste“ kasutamine
  • Veebileht kasutab sessioon/püsiküpsiseid. Püsiküpsised salvestavad andmesubjekti arvuti või nutiseadme kõvakettale teatud ajaks infot. Neid küpsiseid kasutatakse andmesubjekti teavitamiseks muudatustest, mis on veebilehel tehtud pärast andmesubjekti viimast külastust. Seansiküpsised salvestatakse andmesubjekti arvutisse või nutiseadmesse ajutiselt, veebilehe kasutamise ajaks.
  • Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk, mis salvestatakse andmesubjekti arvutisse või nutiseadmesse, kui andmesubjekt külastab veebilehte. Küpsised võimaldavad veebilehel pakkuda paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada veebilehte. Küpsised võimaldavad näiteks meelde jätta andmesubjekti eelistusi, keele valikut jne.
  • Andmesubjekt saab küpsiseid vastavalt enda soovidele kontrollida ja/või kustutada. Andmesubjekt võib küpsised ka keelata, kuid seda tehes on võimalus, et kõik veebilehe funktsioonid ei toimi nii nagu peaksid. Andmesubjekt võib tema seadmes juba olemasolevad küpsised kustutada ning enamikke veebilehitsejaid on võimalik seadistada neid mitte vastu võtma. Andmesubjektilt küsitakse enne veebilehe kasutamist küpsiste kasutamiseks luba.
  • Näiteks WordPress või Google võib kasutada oma küpsiseid või muid meetodeid, et koguda teavet veebilehe sisu kohta, millel oled klõpsanud. Kolmandad pooled kasutavad sedalaadi teavet selleks, et pakkuda kasutusstatistika analüüse ja reklaame andmesubjekti huvitavatel teemadel.
  • Vastutav töötleja ei pääse ligi ega kontrolli neid küpsiseid, mille on veebilehele paigaldanud kolmandad pooled – nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Selleks soovitame andmesubjektil eraldi tutvuda kõigi kolmandate poolte privaatsuspoliitikaga.
  • WordPress küpsiste tingimustega saab tutvuda siin: https://wordpress.org/about/privacy/cookies/.
  • Google küpsiste tingimustega saab tutvuda siin: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=et.
 2. Eeskirja muutmine ja kohaldamine
  • Vastutaval töötlejal on vajadusel õigus muuta, täiendada või täpsustada Eeskirja, teavitades sellest Vastutaja töötleja veebilehe abm.ee kaudu.
  • Eeskirja, andmetöötluse ja andmesubjekti õiguste kohta tekkivate küsimuste korral palub Vastutav töötleja teha päringu e-posti aadressil info@abm.ee.
  • Eeskirja kohaldatakse Vastutava töötleja kõikide füüsilistest isikutest klientide isikuandmete töötlemisel, seda ka kliendisuhetele, mis on tekkinud enne Eeskirja jõustumist.

Olen siiski meeldivalt üllatunud, et valisin oma ettevõtte kinnistute müügitehingute partneriks ABM Kinnistud OÜ. Määravaks sai esialgu asjalik suhtlus, selgitus ja suhtumine klienti. Peale hinnapakkumise üle vaatamist sai otsustavaks ikkagi hind, mis oli konkurentidest konkurentsitult parim. Tehingu lõpuleviimine toimus sujuvalt ja professionaalselt ning lõpuks jäi tehingu tegemisest hea tunne. Kui tekib veel vajadus kinnistutega tehinguid teha, siis küsin juba ise kõigepealt pakkumist ABM Kinnistu OÜ-lt.

Aive, Runi POÜ

Jäin klienditeenindusega igati rahule ja kõigile küsimusele sain mind rahuldava vastuse!

Janar S. – maaomanik Harjumaal

Kogu müügi-ostutehing oli korrektne, alates pakkumisest ja lõpetades lepingu vormistamisega. Protsess ise kulges asjalikult ja vääritimõistmisele/võimalikule tõlgendamisele “ruumi” ei antud. Täpselt nii, nagu üks korralik asjaajamine toimuma peab.

Andrus K. – maaomanik Lääne-Virumaal

Soovin tänada AMB Kinnistut tehingu sujuva ja professionaalse koostöö eest. Info vahendamine toimus väga operatiivselt nii telefoni kui ka meili teel. Videosilla teel korraldatud notaritehing oli mugav kõikidele osapooltele, võttes arvesse veel ka asjaolu, et üks osapool asus Austraalias, siis tõrkeid ega tehnilisi probleeme ei esinenud. Müüjana olen tehingu lõpptulemusega väga rahul. Tänan!

Kätlin

Väga tore tehing! ABM Kinnistute poolt oli kõik organiseeritud hästi ja korrektselt. Väga hea ja kiire teenindus. Edaspidi pöördun sarnaste teemadega esimesena teie poole!

Janek V. – maaomanik Tartumaal

Kogu teenindus ja asjaajamine minu kinnistu müügiga seonduvalt oli Teie firma poolt korrektselt teostatud, asjaajamine kiire, täpne ja meeldiv.
Vaatamata põgusale kokkupuutele tundub, et ka väikesed tehingud saavad Teilt täit tähelepanu.

Juta H. – maaomanik Raplamaal

Minu kogemus ABM-iga oli väga positiivne. Omavaheline suhtlus ja asjade ajamine liikus ladusalt. Suured tänud, et olite kannatlikud ja ootasite ära minu kliendi väiksed viperdused. Kindlasti tulevikus võimalusel teen veel koostööd!

GERT

Maikiga oli meeldiv suhtlus, lisaks meeldis, et notariaega tuletati meelde ja ka pärast tehingut võeti minuga uuesti ühendust.
Ise elan küll kinnistu läheduses, kuid polnud kahju müüa, sest ise metsanduses ei tegele ja hind oli minu jaoks õiglane. Kõik toimus korrektselt!

Ranol K. – maaomanik Hiiumaal

Võta ühendust